Toggle Mobile Menu

Husorden

Afdelingen har vedtaget en husorden. Husordenen er et sæt ordensregler, der gælder for alle hustandsmedlemmer og gæster. På denne måde kan vi sikre, at afdelingen er et rart sted at være for os alle.

Har du forslag til ændringer af husordenen, kan du stille forslag om afstemning til et afdelingsmøde.

Læs husordenen for Elmehøj

AFFALD
Af hygiejniske grunde skal alt affald være pakket ind, helst i affaldspose. Poserne skal være lukkede, inden de smides i affaldscontainer.
Spidse genstande skal pakkes forsvarligt ind, således de ikke er til fare for renovationsfolkene.
Henstilling i affaldsrummet må kun ske efter forudgående aftale med de kommunale myndigheder.
Af hensyn til lugtgener skal affaldscontainer lukkes efter brug.
Aviser og ugeblade skal anbringes i de af kommunen opsatte papircontainere.
Flasker må ikke smides i affaldscontaineren. De skal anbringes i den kommunale flaskecontainer.

ANTENNER
Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun foretages med originalkabler og originale stik.


BAD OG TOILET
For at undgå tilstopning af afløbsrør bør man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Bleer, vat, avispapir og lignende bør aldrig kastes i toiletkummen.

CYKLER M.M.
For at sikre fri passage skal cykler m.m. henstilles på de pladser eller i de rum, der er indrettet til det. Cykling og knallertkørsel er af hensyn til sikkerheden ikke tilladt på gangstierne.

DØRSKILTE
For at skåne dørene må navneskilte kun opsættes i den udførelse, som er godkendt af ejendomskontoret/afdelingen.
Reklamer, malerier m.m. må ikke opsættes på døre, vægge eller andre steder uden for din lejlighed.


FORSIKRING
Før du tegner en glasforsikring eller andre lignende forsikringer, bør du spørge boligorganisationen/ejendomskontoret, om der er tegnet en kollektiv forsikring, eller om du på anden måde er dækket ind.
Almindeligvis dækker ejendomsforsikringen brand, brandskade, vandskade, indbrud og forsøg på indbrud, men ikke lejerens normale indbo. Heller ikke vandskade på indbo, som følge af rør- eller radiatorsprængninger.
Det er derfor meget vigtigt at have en husstands- eller familieforsikring.
Bemærk: I de senere år har man eksempler på, at agenter henvender sig til beboerne og påstår,at det sker efter aftale med eller på anbefaling af boligorganisationen. Det er nok ikke rigtigt. Hvis boligorganisationen undtagelsesvis skulle træffe en sådan aftale, vil du altid forud få skriftlig besked om det.


FORURENING
Forurening af inden og udendørs fællesarealer medfører pligt for pågældende beboer til omgående at rydde op efter sig. Der må hverken i lejlighed eller lignende steder opbevares eller anvendes ting, som ved lugt, støj, brandfare m.v. er til gene eller fare for afdelingen og dens beboere.

FRAVÆR I LÆNGERE TID
Hvis du skal være væk fra din bolig i længere tid, kan det være praktisk at underrette ejendomskontoret (og/eller naboen) om det. Ejendomskontoret har dog ikke pligt til at holde boligen under opsyn.


FREMLEJE
Ingen må fremleje sin lejlighed uden særlig tilladelse fra boligorganisationen. Sker dette, vil det blive betragtet som kontraktbrud, der hjemler ret til ophævelse af lejemålet. Henvendelse om fremleje sker til KAB’s udlejningsafdeling, da der skal skrives en særlig kontrakt.


FROSTVEJR
Er radiatorerne ikke udstyret med termostat, bør de aldrig være lukket helt i vintertiden, hvis vinduer i værelset er åbne. Det skyldes risiko for frostsprængninger.


FYRVÆRKERI
Fyrværkeri må ikke afbrændes i eller fra bygningerne, eller på afdelingens område.

HAVEGRILL
Ved grilning på udearealerne skal det foregå så langt fra boligerne, at det nødvendige hensyn til de øvrige beboere tilgodeses. Hvor særlige pladser til grill er indrettet, skal disse benyttes.

HUSDYR
Der må gerne holdes ét husdyr pr. husstand. Dog kræves en skriftlig tilladelse. Ansøgningsskemaet kan fås hos ejendomsfunktionæren. 
Det er ikke tilladt at have fremmede dyr i pleje uden boligorganisationens skriftlige tilladelse hertil. Ved ansøgning skal angivelse af plejeperioden oplyses. Regler for husdyrhold er trykt på forsiden af tilladelsen.
Hunde og katte skal altid føres i snor og må ikke færdes løse på ejendommens område. Ved førstegangs indflytning (kun ved ejendommens opførelse) er det tilladt at medbringe det antal husdyr hund/kat som du er i besiddelse af. Når et af disse husdyr dør eller afskaffes, må der ikke anskaffes et nyt husdyr. Dette skal meddeles ejendomskontoret.


HÆRVÆRK
Ved ødelæggelse eller hærværk vil der blive rejst erstatningskrav over for skadevolderen.

INDEKLIMA
Luft ordentligt ud for at undgå fugtskader. Badning, madlavning, vask m.m. giver store mængder fugtig luft. Lejligheden ventilerer ikke sig selv, men er tæt og velisoleret. Der opstår færrest fugtproblemer, hvis alle rum holdes nogenlunde ens opvarmet ved 20
grader, og der dagligt luftes ud 2-3 gange i 10-15 minutter. Luk ikke helt for varmen i rum, der ikke benyttes. Anbring ikke skabe eller større møbler helt op mod en ydervæg. Luften skal kunne cirkulere bagom, ellers kan der komme fugtskader på væggen.

INDKØBSVOGNE
Må ikke hjembringes og henstilles på afdelingens område.

KOMFURER OG LIGNENDE
For at få fuldt udbytte af de tekniske installationer bør du sætte dig ind i brugsanvisningen. Spørg ejendomskontoret, hvis du er i tvivl.
Normal vedligeholdelse varetages af afdelingen. Hvis der er uregelmæssigheder ved tekniske installationer, så kontakt straks ejendomskontoret. Misbrug eller fejlagtig brug hæfter beboeren selv for.


MASKINER
Anvendelse af eldrevne/motordrevne maskiner, græsslåning uden motor samt opsætning af effekter på væggene må kun finde sted i nedenstående tidsrum:
Hverdage: Indtil kl. 18.00
Lørdage, søn- og helligdage: Indtil kl. 12.00

MUSIK
Benyttelse af radio, fjernsyn, musikinstrumenter m.m. skal ske under hensynstagen til naboerne. I sene aftentimer bør der vises særligt hensyn ved at dæmpe ned, således at øvrige beboeres ønske om nattero respekteres.

PARKERING OG MOTORKØRSEL
Parkering af personbiler og motorcykler må kun finde sted på de etablerede parkeringspladser. Last- og campingvogne samt uindregistrerede motorkøretøjer må ikke henstilles i boligområdet og heller ikke på afdelingens parkeringsplads, medmindre man har fået en særlig tilladelse.

RÅDERET
Der findes et særligt råderetsreglement for din afdeling, som beskriver, hvilke særlige ting du må lave i og udenfor din bolig.


SKADEDYR
Hvis man ser en rotte, skal det straks meddeles ejendomskontoret/kommunen.

SKILTNING
Skilte og reklamer må kun opsættes efter skriftlig tilladelse fra boligorganisationen.


TELT
Det er ikke tilladt at overnatte i telt på afdelingens område. 

VANDFORBRUG
Vand er blevet meget dyrt. Kontakt omgående ejendomskontoret, hvis dit toilet begynder at løbe eller en vandhane ikke længere lukker tæt. Stopventil til vand- og varmeforsyning findes i installationsskakten.

VASK OG TØRRING
Ejendommen er udstyret med et vaskeri. Dette er udelukkende til rådighed for ejendommens
beboere.